ค่าใช้จ่าย

 1. การจดทะเบียนเรือ พิจารณาเป็นรายกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ ขนาดเรือ, จำนวนผู้โดยสาร, ราคาซื้อขาย
 2. ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า / ซื้อ ค่าบริการสัญญาล่ะ 5,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งวงเงิน / ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด / ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน / ค่าธรรมเนียม Direct Debit อ้างอิงตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย
 4. ค่าเบี้ยปรับ เมื่อผิดนัดชำระหนี้
  1. สัญญาเช่าซื้อ ค่าเบี้ยปรับ 24% ต่อปี
  2. สัญญาลีสซิ่ง ค่าเบี้ยปรับไม่เกิน 20 % ต่อปี
 5. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในเล่มทะเบียน
  1. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในเล่มทะเบียน ทรัพย์สินประเภทเรือ คิดรายการละ 300 บาท (ไม่รวม VAT)
  2. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในเล่มทะเบียน ทรัพย์สินประเภทรถ คิดรายการละ 300 บาท (ไม่รวม VAT)
  ยกเว้น กรณีลูกค้าทำเอกสารประกอบการจด / โอนทะเบียนสูญหาย คิดค่าบริการ 500 บาท (ไม่รวม VAT)
 6. ขอสำเนาใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง คิดฉบับละ 50 บาท​
​​