​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริการเช่าซื้อเครื่องจักร​

มีเครื่องจักรใช้
ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

​เป็นเจ้าของเครื่องจักรทันทีเมื่อครบสัญญา

Linked Slide

ผ่อนจ่ายต่อเดือน​คงที่
พร้อมเป็นเจ้าของทันทีเมื่อค​รบสัญญา

ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป

ตั้งเครื่องจักรบนที่ดินใดก็ได้

แม้ที่ดินจะติดจำนองกับสถาบันการเงินอื่น

จ่ายค่าเช่าคงที่

ช่วยลดความเสี่​ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เพิ่มสภาพคล่อง

ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรด้วยเงินก้อน

ตัวอย่างธุรกิจ

ธุรกิจเหมืองแร่
ขุด/เคลื่อนย้ายดินและหิน

ธุรกิจโรงพิมพ์

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ธุรกิจ IT และการสื่อสาร

ธุรกิจเหล็กและพลาสติก

ธุรกิจแปรรูปสินค้า

รายละเอียดสินเชื่อ

รายละเอียด

ระยะเวลาเช่า

1 - 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท


อัตราค่าเช่า

คงที่ตลอดสัญญาเช่า

การชำระค่าเช่า

ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

หลักประกัน

เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้, คู่สมรส (ถ้ามี), ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ​หรือหนังสือ​​​หย่า (ถ้ามี), สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.พ.20 2 ชุด
 • รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารประกอบการประเมินรายได้อื่นๆ เช่น สมุดรับ-จ่าย, สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 1 ชุด
 • แผนที่ตั้งกิจการ 1 ชุด

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5 / บอจ.2) และข้อบังคับของนิติบุคคล 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียบผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3 / บอจ.4 / หส.4 / หส.2 / หส.3) คัดไม่เกิน 1 เดือน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.พ.20 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ค้ำประกันซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน 50% 2 ชุด
 • งบการเงิน (ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ) 3 ปี ย้อนหลัง 1 ชุด
 • รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารการเสียภาษี (เช่น ภ.พ.30) 1 ชุด
 • แผนที่ตั้งกิจการ 1 ชุด