​​​ประวัติบริษัท

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด (KASIKORN FACTORY AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED : KF&E) เป็นบริษัทของ​ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ในขณะนั้นใช้ชื่อว่าบริษัทไทยฟาร์เมอร์ เฮลเลอร์แฟคเตอริ่ง จำกัด

ปัจจุบันบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจรทั้ง 3 บริการหลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสัญญาเช่าการเงิน และบริการสัญญาเช่าดำเนินงาน แก่ลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการผลิตในอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกณ์ จึงสามารถเป็นตัวกลางระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักร และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่ม