การนำไปใช้ลดภาษี

ลีสซิ่งกับเช่าซื้อบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีไม่เหมือนกัน

การถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ

ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ

เนื่องจากลีสซิ่งเป็นสัญญาเช่า เครื่องจักรจึงไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ

ถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจตั้งแต่เริ่ม

แม้จะยังไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่สัญญาเช่าซื้อจะถือว่าเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจตั้งแต่เริ่ม

การบันทึกค่าใช้จ่าย

บันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่าย

เนื่องจากลีสซิ่งเป็นสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายจึงเป็นค่าเช่ารายเดือน

บันทึกค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่าย

สำหรับการเช่าซื้อ ​เครื่องจักรถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจแล้ว ค่าใช้จ่ายจึงเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีรวมดอกเบี้ย

การนำไปลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนได้มากกว่า

ค่าเช่ารายเดือนถือเป็นค่าใช้จ่าย 100% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

ลดหย่อนได้น้อยกว่า

ค่าเสื่อมราคาต่อปีรวมดอกเบี้ย เมื่อคำนวณแล้วจะต้องไม่เกินราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จึงลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่าค่าเช่ารายเดือน

แบบไหนเหมาะกับใคร

ธุรกิจที่มีกำไรสูง

และต้องการลดกำไรเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง

ธุรกิจ SME รายเล็ก

ที่ยังมีภาระหนี้กับภาระภาษีไม่มากนัก