สัญญาเช่าดำเนินงาน

เช่าใช้งานเครื่องจักรไม่ต้องเป็นเจ้าของเมื่อครบสัญญา

Linked Slide

เพิ่มสภาพคล่​อง

ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรด้วยเงินก้อน

จ่ายค่าเช่าคงที่

ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคงที่

ทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มที่

ไม่ต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรล้าสมัย

เพราะเป็นเพียงการเช่าใช้งาน ที่ต้องคืนเครื่องเมื่อครบสัญญา
เหมาะสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

​​

รายละเอียดสินเชื่อ

รายละเอียด

ระยะเวลาเช่า

3 - 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

ร้อยละ 70 - 100 ของราคาทรัพย์สิน
(ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องจักร และการพิจารณาของบริษัท)

อัตราค่าเช่า

คงที่ตลอดสัญญาเช่า

การชำระค่าเช่า

ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน และจดทะเบียนเครื่องจักรนั้น ๆ เป็นหลักประกัน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้, คู่สมรส (ถ้ามี), ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือหย่า (ถ้ามี), สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.พ.20 2 ชุด
 • รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารประกอบการประเมินรายได้อื่นๆ เช่น สมุดรับ-จ่าย, สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 1 ชุด
 • แผนที่ตั้งกิจการ 1 ชุด

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5 / บอจ.2) และข้อบังคับของนิติบุคคล 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียบผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3 / บอจ.4 / หส.4 / หส.2 / หส.3) คัดไม่เกิน 1 เดือน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.พ.20 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม และ​ผู้ค้ำประกันซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน 50% 2 ชุด
 • งบการเงิน (ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ) 3 ปี ย้อนหลัง 1 ชุด
 • รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารการเสียภาษี (เช่น ภ.พ.30) 1 ชุด
 • แผนที่ตั้งกิจการ 1 ชุด

ตัวอย่างธุรกิจ

ธุรกิจเหมืองแร่
ขุด/เคลื่อนย้ายดินและหิน

ธุรกิจโรงพิมพ์

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ธุรกิจ IT และการสื่อสาร

ธุรกิจเหล็กและพลาสติก

ธุรกิจแปรรูปสินค้า