ค่าจดทะเบียนรถ

ประเภทรถค่าดำเนินการจดทะเบียนรถ (บาท)
เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถบดถนน8,500
รถแทรคเตอร์ล้อยาง ได้แก่ รถขุด, รถตักดิน, รถเกรด, รถเกลี่ย12,500
รถแทรกเตอร์ล้อเหล็ก ได้แก่ รถขุด, รถตักดิน14,500
รถแทรคเตอร์ (ขูดไสผิวถนน)16,500
รถบรรทุก ยกเว้น รถบรรทุกวัตถุอันตราย11,500 - 15,500
รถเครน ขึ้นอยู่ขนาด (ตัน)เริ่มต้น 51,500
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1. ค่าดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เจรจาเป็นกรณีไป

2. ค่าดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถ เฉพาะเล่มทะเบียนที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

  • รถแทรกเตอร์ทุกชนิด จำนวน 7,500 บาท
  • รถบรรทุก จำนวน 7,500 บาท
  • รถเครน จำนวน 8,500 - 12,500 บาท
หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการแล้ว
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่า พ.ร.บ., ค่าประกอบการขนส่ง และค่าจดทะเบียนรถป้ายเหลือง
3. ราคาดังกล่าวเป็นสถานที่ที่นำรถไปใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น