เจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม
ตำแหน่ง
นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ประธานกรรมการบริหาร
นายสงกรานต์ จันทร์คณากรกรรมการผู้จัดการ
นางดวงกมล เจริญวัฒนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณภัทร คำหอมกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววัชรวีร์ อมรชีวศิลปกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเกริกศักดิ์ มัธยางกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ