สัญญาเช่าลีสซิ่ง มีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร​ ?

สัญญาเช่าลิสซิ่ง นั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และ (2) สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) สัญญาเช่าดำเนินงานบริษัทผู้เช่าจะถือว่าเงินที่จ่ายออกไปทุกเดือนนั้นเป็น “ค่าเช่า” และกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นของผู้เช่า แม้จนหมดอายุในสัญญาบริษัทผู้เช่าก็ไม่ได้มีเจตนาจะซื้อหรือโอนสินทรัพย์นั้นมาเป็นสมบัติของตน ส่วนสัญญาเช่าทางการเงินผู้เช่าจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าเป็น “สินทรัพย์” ของบริษัท และนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่เริ่มต้นตามสัญญา

การขอวงเงิน Leasing จำเป็นต้องมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาค้ำประกันหรือไม่ ?

ไม่ต้อง เนื่องจาก การทำ Leasing จะใช้เครื่องจักรมาค้ำประกันวงเงินที่ขอลีสซิ่ง

เครื่องจักรที่นำเข้าสามารถนำมาทำ Leasing ได้หรือไม่ ?

เครื่องจักรที่นำเข้าสามารถทำ Leasing ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  • เครื่องจักรที่มี Vendor เป็นตัวแทนนำเข้า
  • เครื่องจักรที่นำเข้าโดยลูกค้าเอง
ระยะเวลาในการทำ Leasing กับ Hire Purchase เป็นอย่างไร ?

ระยะเวลาการทำ Leasing ตั้งแต่ 3-5 ปี และระยะเวลาการทำ Hire Purchase ตั้งแต่ 1-5 ปี

ผลประโยชน์ทางภาษีเมื่อทำ Leasing เป็นอย่างไร ?

การทำ Leasing สามารถนำค่างวดผ่อนชำระไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนมีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อ KF&E 02-2902900

​​