เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการทำลีสซิ่ง นิติบุคคล
ลำดับรายละเอียดเอกสารจำนวน
1หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ)2 ชุด
2สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5 / บอจ.2) และข้อบังคับของนิติบุคคล2 ชุด
3สำเนาทะเบียบผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ)
2 ชุด
4สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3 / บอจ.4 / หส.4 / หส.2 / หส.3) คัดไม่เกิน 1 เดือน2 ชุด
5สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.พ.20 2 ชุด
2 ชุด
6สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ค้ำประกันซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน 50%2 ชุด
7งบการเงิน (ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ) 3 ปี ย้อนหลัง1 ชุด
8รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน1 ชุด
9เอกสารการเสียภาษี (เช่น ภ.พ.30)1 ชุด
10แผนที่ตั้งกิจการ1 ชุด
เอกสารประกอบการทำลีสซิ่ง บุคคลธรรมดา
ลำดับรายละเอียดเอกสารจำนวน
1สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้, คู่สมรส (ถ้ามี), ผู้ค้ำประกัน2 ชุด
2สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน2 ชุด
3สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือ​หย่า (ถ้ามี), สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)2 ชุด
4สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ภ.​พ.202 ชุด
5รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน1 ชุด
6เอกสารประกอบการประเมินรายได้อื่นๆ เช่น สมุดรับ-จ่าย,​ สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)1 ชุด
7แผนที่ตั้งกิจการ1 ชุด